Komplex vizsga / Szigorlat

DE Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Komplex vizsga / Szigorlat tantárgyak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-ban vagy utána kezdett doktori képzésnél:

DE Doktori szabályzat     13.§ A komplex vizsga

(1) A komplex vizsga adoktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzésiés kutatási  szakaszának  lezárásaként és  a  kutatási  es  disszertációs  szakasz  megkezdésének feltételeként teljesítendő vizsga, amely mériésértékeli a tanulmányiéskutatási előmenetelt.
(2) A  komplex  vizsgárabocsátás  feltétele adoktori  képzés  „képzési  és  kutatási szakaszában” (első  négy félév) legalább 90 kredit és valamennyi, a doktori  iskola képzési tervében  előírt  „képzési  kredit”  megszerzése  (kivéve  a  doktori  fokozatszerzésre  egyénileg felkészülő). A  komplex  vizsgára  írásban  kell  jelentkezni (ld.  4.  sz.  melléklet).  Mivel  a komplex vizsga teljesítése után a hallgató a fokozatszerzési eljárásba lép, a komplex vizsgára történő jelentkezés egyúttal a fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés is.

- Az összes képzési kredit (azaz 12-20) + 4 félév oktatási kreditje (de legfeljebb 20) + a 4 félév kutatási kreditje = legalább 120 kreditet kell, hogy kitegyen.
- A komplex vizsgára és a fokozatszerzési eljárásra a hallgató a 4. félév vizsgaidőszak kezdete előtt 60 nappal jelentkezik úgy, hogy a vizsgaidőszak kezdete előtt 30 nappal a DIVT, illetve a TTDT  elfogadja  a  DI  által  javasolt  a  vizsgabizottságot  és  a  vizsga  tárgyait.  A  hallgató legkésőbb a vizsgaidőszak végéig (júliusban, illetve januárban) leteszi a komplex vizsgát.
- A komplex vizsga bizottságára – a témavezetővel és a programvezetővel egyeztetve – a doktori  iskola  tesz  javaslatot  a  TTDT-nek a TTDT által rendszeresített űrlapon, az iskola vezetőjének  aláírásával. A  javaslatot  a  doktori  iskola  titkára  nyomtatott  (aláírt)  és elektronikus formában is eljuttatja a TTDT Irodába.

- A komplex vizsga vizsgabizottságában szerepelnie kell olyan tagnak, aki a jelölt tudományos munkájában járatos és a második vizsga-részben érdemben részt tud venni.
- a komplex vizsga második „disszertációs részében” a jelölt témavezetőjének is jelen kell lenni, de ő nem tagja a bizottságnak.

(3) A komplex vizsgát nyilvánosan, a tudományterületi doktori tanács által kijelölt bizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság legalább három tagból áll, a tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető intézménnyel. A vizsgabizottság elnöke egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens, habilitált főiskolai tanár, Professor   Emeritus vagy MTA  doktora  címmel  rendelkező  oktató,  kutató  lehet. A vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője.
(4) A témavezető a komplex vizsga előtt írásban értékeli a doktorandusz teljesítményét és nyilatkozik arról, hogy javasolja-e a fokozatszerzési eljárás megkezdését.
(5) A komplex vizsga két fő részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti felkészültségét mérik  fel  („elméleti  rész”),  a  másik  részben  a  vizsgázó  tudományos  előrehaladásáról  ad számot („disszertációs rész”). 
(6) A  komplex  vizsga  elméleti  részében a  doktorandusz  a  vonatkozó  tudományág szakirodalmában  való  tájékozottságáról,  aktuális  elméleti  és  módszertani  ismereteiről  ad számot.A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két tárgyból/témakörből tesz vizsgát, a tárgyak/témakörök listáját a doktori iskola képzési terve tartalmazza. Az elméleti vizsgának lehet írásbeli része is.
(7) A  komplex  vizsga  második  részében  a  vizsgázó  előadás  formájában  ad  számot szakirodalmi  ismereteiről,  beszámol  kutatási  eredményeiről,  ismerteti  a  doktori  képzés második  szakaszára vonatkozó kutatási  tervét,  valamint a disszertáció  elkészítésének és  az eredmények publikálásának ütemezését. A témavezetőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy a vizsgán is értékelje a vizsgázót.
(8) A  vizsgabizottság  külön-külön  értékeli  a  vizsga  elméleti  és  disszertációs  részét.A komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül (ld.5/1. melléklet). A vizsga  eredményét  a  szóbeli  vizsga  napján  ki  kell  hirdetni.  A  komplex  vizsga  sikeres, amennyiben  a  bizottság  tagjainak  többsége  mindkét  vizsgarészt  sikeresnek ítéli  meg. A doktorandusz  a  sikertelen  komplex  vizsgát  egy  alkalommal,  ugyanazon  vizsgaidőszakban ismételheti meg.

- A DI felelős a komplex vizsga egységes lebonyolításáért, és a vizsgázók egységes elvek szerinti értékeléséért. Az egy vizsgaidőszakban vizsgázók teljesítményét a Doktori Iskola rangsorolja.
- Abban az esetben, ha a jelölt a komplex vizsga minden részét sikeresen letette, de bármilyen okból az eljárást nem tudja folytatni, az eljárást lezárjuk. Új eljárás indításakor a TTDT-nél lehet kérvényezni a sikeres komplex vizsga elfogadását. Az eljárás újraindításkor ezt a TTDT mérlegeli.

(9) A  doktori  képzés  ötödik  félévére  a  doktorandusz  csak  a  komplex  vizsga  sikeres teljesítése után jelentkezhet.
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016. előtt kezdett doktori képzésnél:

DE Doktori szabályzat   14.§ A doktori szigorlat

(1) A doktori szigorlat a doktorjelölt tudományágábanszerzett ismereteinek számonkérési formája.
(2) A szigorlat egy fő-és egy vagy két melléktárgyból álló összefoglaló, áttekintő szóbeli vizsga,  melyet  bizottság  előtt  nyilvánosan  kell  letenni.  A  szigorlatot  legalább  egy  héttel  a szigorlat előtt nyilvánosan meg kell hirdetni.
(-a szigorlati tárgyakat a doktori iskolák honlapjukon ismertetik.)
(3) A  szigorlati  bizottság  elnökét  és  tagjait  (esetleg  póttagját),  valamint  a  szigorlati tárgyakat a doktori iskola tanácsa javaslatára a tudományterületi doktori tanács jelöli ki.
- a szigorlati bizottságra – a témavezetővel és a programvezetővel egyeztetve – a  doktori iskola tesz javaslatot a TTDT-nek a TTDT által rendszeresített űrlapon, az iskola vezetőjének aláírásával. A javaslatot a doktori iskola titkára nyomtatott (aláírt) és elektronikus formában is eljuttatja a TTDT Irodába.
(4) A szigorlati vizsgabizottság legalább három, tudományos fokozattal rendelkező tagból áll. A szigorlati bizottság elnöke az egyetem szakmailag illetékesvezető oktatója (lehetőleg egyetemitanára)vagy  professzor  emeritusa.  A  szigorlati  bizottság  tagjai  közül  egy fő az egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló külső szakember (az egyetem professzor emeritusa és nyugalmazott oktatója nem minősül külső tagnak). A jelölt témavezetője nem lehet a szigorlati bizottság tagja. A bizottság összetételét a jelölttel közölni kell. A bizottság összetételével szemben a jelölt 8 napon belül – kizárólag elfogultság vagy összeférhetetlenség esetén – a  tudományterületi  doktori  tanácsnál  írásban  kifogást  emelhet.  A  szigorlat  akkor folytatható le, ha a bizottság legalább három tagja jelen van(köztük a külső tag). A szigorlati tárgyak tematikáját a doktori iskola tanácsa határozza meg. A tematikák nyilvánosak, azokat legalább 1 hónappal a kitűzött szigorlat előtt a jelölt rendelkezésére kell bocsátani. A doktori szigorlati tárgyakat a doktori iskolák működési szabályzataisorolják fel.
(5) A szigorlati teljesítményt a bizottság tagjai egyénenként négyfokozatú skálán (summa cum  laude,  cum  laude,  rite,  nem  felelt  meg)  értékelik. A  doktori  szigorlat  eredményét  és minősítését  a  bizottság  tagjainak  szavazataialapján,  a 13.  számúmelléklet  szerint  kell megállapítani. Az  eredményt  közvetlenül  a  szigorlat  után  ki  kell  hirdetni.  A  szigorlatról jegyzőkönyvet  kell  felvenni (ld. 5.  számú  melléklet). A szigorlati  bizottság  határozatátrögzíteni kell a doktorjelölt törzslapján.
(6) Sikertelen  szigorlat  javítását  hat  hónap  elteltével  egyszer  meg  lehet  kísérelni.  Két sikertelen szigorlat után a fokozatszerzési eljárást le kell zárni.
(7) A  szakirányú  (szakmérnöki,  szakorvosi,  kandidátusi  stb.)  továbbképzésben  letett vizsgák  beszámíthatóságáról - egy  szigorlati  tárgy  erejéig - a  doktori  iskola  tanácsának javaslatát figyelembe véve a tudományterületi doktori tanács dönt.

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 08. 19:19