Doktori képzési terv

 A doktori képzés során a doktoranduszok tanulmányi és kutatási pontokat, krediteket gyűjtenek. A tanulmányi kreditpontok megszerzése érdekében a résztvevők különböző (kötelező és szabadon választható) foglalkozásokat látogatnak heti 4-6 órában, aminek elsődleges célja, hogy a hallgatók segítséget kapjanak a felkészüléshez a komplex vizsgára, (illetve a 2016 előtt felvételt nyert hallgatók esetében a szigorlatra). Az egyes kurzusokat a hallgatók a témavezetőjükkel konzultálva veszik fel. A doktoranduszok az előadások anyagából félévenként vizsgát tesznek. A doktoranduszok a képzés eredményes lezárása után abszolutóriumot szereznek. Az abszolutórium annak dokumentuma, hogy a doktorandusz a doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek mindenben eleget tett. A hallgatók a tanulmányi képzéssel párhuzamosan választott kutatási témájukból elkészítik doktori disszertációjukat, melyet meg kell védeniük. A doktoranduszok a sikeres védés után kaphatják meg a doktori (PhD) fokozatot.


A 2016-tól kezdve a felvételt nyert hallgatók számára a doktori képzés időtartama nyolc félév (48 hónap),

amely a négy féléves képzési és kutatási, valamint a szintén négy féléves kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktoranduszok a doktori képzés során összesen 240 kreditpontot gyűjtenek. Ennek döntő részét, a nyolc félév alatt 8x26=208 kreditet, kutatómunkájukra kutatási kreditként szerzik.

 A kutatási kreditek mellett hallgatók a képzési és kutatási szakaszban 16 tanulmányi (képzési) kreditet teljesítenek.  A 16 tanulmányi kreditből minimum 12 pontot a Doktori Iskola (DI) által kiírt kurzusokból kell teljesíteni a következő módon:

  • minimum 8 kreditpontot a Doktori Iskola abból a programjából kell teljesíteni, amelyikbe a hallgató besorolást nyert felvételkor,
  • 4 kreditpontot a DI kurzusaiból.
  • a fennmaradó 4 kredit teljesíthető bármelyik magyar egyetemen meghirdetett doktori kurzusból vagy oktatásból, illetve legfeljebb egyszer 2 kreditpont teljesíthető nemzetközi iskolán való részvétellel a DI iskola vezetőjének előzetes engedélye alapján. (Az oktatásból szerzett kreditek pontozása: egy féléves, heti két órás oktatás 2 kreditpontot ér).

 A hallgatók a kutatási és disszertációs szakaszban a sikeresen megtartott előzetes vitával további 16 kreditet gyűjtenek.

 A doktori képzés alatt a doktoranduszok az első és a harmadik év végén kötelező minősítésen esnek át éves beszámoló formájában.  (Kivonat a Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatából: ”A doktoranduszok az első és a harmadik év végén az aktuális határidőig kötelesek az elmúlt év munkájáról beszámolni. Ezen beszámolók képezik alapját az adott hallgató és témavezető munkájára vonatkozó rendszeres értékelésnek, valamint az „Éves beszámoló” nevű 0 kreditpont értékű tárgyak teljesítésének. A beszámolókat a Doktori Iskola SzMSz 7. mellékletben csatolt nyomtatvány kitöltésével kell teljesíteni. A nyomtatványt elektronikus és aláíratott formában kell eljuttatni a titkárhoz, aki azt a Doktori Iskola Tanácsa elé terjeszti, majd annak véleményéről tájékoztatja a Tudományterületi Doktori Tanácsot. Páratlan félévekben a kutatási kreditek elfogadásához kötelező a rövid féléves beszámoló elkészítése.”)

 A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként, valamint a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként a résztvevők komplex vizsgát teljesítenek, amely méri és értékeli a tanulmányi és kutatási előmenetelüket.

 A hallgatók a tanulmányi képzéssel párhuzamosan választott kutatási témájukból elkészítik doktori disszertációjukat, melyet meg kell védeniük. A nyolc-féléves képzésben résztvevők a komplex vizsga letétele után kezdik meg a fokozatszerzési eljárást, amely egybeesik a kutatási és disszertációs szakasszal. A kutatási és disszertációs szakasz alatt sikeres előzetes vitán mutatják be kutatási eredményeiket, majd a negyedik év végén - a kutatási és disszertációs szakasz lezárásaként - jelentkeznek védésre. A doktoranduszok a sikeres védés után kaphatják meg a doktori (PhD) fokozatot.

A doktoranduszok általános (módszertani, etikai, stb) kutatási ismereteinek bővítése céljából a fentiek mellett minden doktorandusz hallgató számára kötelezően teljesítendő az Általános kutatási ismeretek című doktori tárgy, amelynek a kurzusát az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) (rendszerint a páros félévekben) hirdeti meg a Neptunban (tárgykód: DEAKIDI). 

2016. szeptember 1. után induló képzés képzési terv


A 2015-ig felvételt nyert hallgatók számára az doktori képzés hat féléves (36 hónap),

melynek során a résztvevők 180 kreditpontot gyűjtenek, amely 6x27=162 kutatási kreditből és 18 tanulmányi (képzési) kreditből tevődik össze. A 18 tanulmányi kreditet a hallgató a hat félév folyamán bármikor teljesítheti.
A 18 tanulmányi kreditpontból minimum 12 pontot a DI által kiírt kurzusokból kell teljesíteni a következő módon:

  • minimum 8 pontot abból a programból kell felvenni, amelyikbe a hallgató besorolást nyert felvételkor,
  • 4 pontot a DI kurzusaiból.
  • A fennmaradó 6 kreditpont teljesíthető bármelyik magyar egyetemen meghirdetett doktori kurzusból vagy oktatásból, illetve legfeljebb kétszer 2 pontot részvétellel nemzetközi iskolán az iskola vezetőjének előzetes engedélye alapján. (Az oktatásból szerzett kreditek pontozása: egy féléves, heti két órás oktatás 1 kreditpontot ér.)

 A doktori képzés alatt a doktoranduszok minden év végén kötelező minősítésen esnek át éves beszámoló formájában. (Kivonat a Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatából: ”A 2015-ig felvételt nyert doktoranduszok minden év végén az aktuális határidőig kötelesek az elmúlt év munkájáról beszámolni. Ezen beszámolók képezik alapját az adott hallgató és témavezető munkájára vonatkozó rendszeres értékelésnek, valamint az „Éves beszámoló” nevű 0 kreditpont értékű tárgyak teljesítésének. A beszámolókat a Doktori Iskola SzMSz 7. mellékletben csatolt nyomtatvány kitöltésével kell teljesíteni. A nyomtatványt elektronikus és aláíratott formában kell eljuttatni a titkárhoz, aki azt a Doktori Iskola Tanácsa elé terjeszti, majd annak véleményéről tájékoztatja a Tudományterületi Doktori Tanácsot. Páratlan félévekben a kutatási kreditek elfogadásához kötelező a rövid féléves beszámoló elkészítése.”)

 A hallgatók tanulmányaik végén, a fokozatszerzési eljárás keretén belül, doktori szigorlatot tesznek. A hat-féléves képzésben résztvevők a képzés után elkezdett kétéves fokozatszerzési eljárás során, a szigorlat letétele és az előzetes vita megtartása után jelentkezhetnek védésre. A doktoranduszok a sikeres védés után kaphatják meg a doktori (PhD) fokozatot.

2016. szeptember 1. előtt induló képzés képzési terv


 

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 20:04